ما راه حل های موثری در بخش آب ارائه می دهیم

ژوئن 2019 کارفرما از سایت پروژه آزمایشی Bhora HED بازدید می کند

پس از نصب موفقیت آمیز در ژوئن ، کارفرما پیشرفت سایت را تأیید کرده و از اجرای آزمایشی (زیر نیمی از ظرفیت مخزن) سد HED ابراز رضایت کرده است. پروژه پس از فصل باران پس از اجرای آزمایشی HED (تحت ظرفیت کامل مخزن) تحویل داده می شود.

20190905094630_5352

20190905094650_2539

20190905094642_2227


زمان ارسال: 17-20-20 مارس